Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

 

Regulamin sklepu

 

§1 Definicje

 

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.theatrumilluminatum.pl/, i na odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
 2. Sprzedawca - Piotr Napierała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Theatrum Illuminatum Piotr Napierała z siedzibą w Poznaniu,  ul. Zygmunta Szweykowskiego, nr 2F, lok. 7, 61-606, NIP: 9721143088, REGON: 523735521 zarejestrowany i widoczny w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Kupujący - osoba fizyczna, które ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu bądź korzystająca z funkcjonalności Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zawarta na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia, a która podana jest w Sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka), także ebook lub audiobook znajdujący się w ofercie Sklepu i zapisany w formacie cyfrowym („e-produkt”).
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
 8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 9. Konto - przydzielone danemu Kupującemu, za pomocą którego Kupujący może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu, aktywowane dla Kupującego w celu umożliwienia korzystania przez niego ze Sklepu. Konto powiązane jest z imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym podawanym podczas rejestracji Kupującego.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj Dostawy; rodzaj Płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 11. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, potocznie określany Internetem.
 12. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: https://www.theatrumilluminatum.pl/polityka-prywatnosci.
 13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami. 
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami. 
 15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§2 Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin  określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem, którym posługuje się Sprzedawca,  warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego. 
 2. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym (https://www.theatrumilluminatum.pl/regulamin), w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Kupującego w toku składania Zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Brak akceptacji Regulaminu oraz potwierdzenia akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia dokonanie zakupu i złożenie Zamówienia w Sklepie.
 4. Dane kontaktowe Sprzedawcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

 

Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą listownie, telefonicznie bądź mailowo.

 

 

5. Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta w zakresie:

 

 

§3 Produkty

 

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż:
 2. Produktów - fizycznych i elektronicznych

 3. Treści cyfrowych - znajdujących się w ofercie Sklepu e-book/ów lub audiobook’ów zapisanych w formacie cyfrowym (dalej: e-produkty)

 

Do korzystania z Platformy konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:

 

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera/urządzenia mobilnego Kupującego.

3. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania dostępu do e-produktu (określonego w Karcie Produktu), i bez prawa Kupującego do upoważnienia innej osoby do korzystania z e-produktu w zakresie uzyskanej licencji, na następującym polu eksploatacji: w zakresie zapisu e-produktu - poprzez wielokrotne odtwarzanie e-produktu.

4. Bez zgody Sprzedawcy, wyrażonej w formie dokumentowej, Kupujący zobowiązuje się do niekorzystania z e-produktu poza zakres własnego użytku osobistego.

 

§4 Zawarcie umowy i realizacja

 

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronach Sklepu.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące kroki, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) w przypadku nowego Kupującego, który nie posiada Konta w Sklepie: imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), email, kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu, numer telefonu, NIP (opcjonalnie);

b) w przypadku Kupującego, który posiada Konto w Sklepie istnieje możliwość zalogowania się do Konta poprzez wpisanie loginu i hasła do Konta w polach dla Użytkownika, a następnie istnieje możliwość posłużenia się danymi poprzednio użytymi w celu złożenia Zamówienia;

3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk  „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie  danych osobowych, Produktów, wybór rodzaju dostawy, wybór rodzaju płatności, a także danych do dowodu zakupu.

4. Złożenie przez Kupującego Zamówienia poprzez przyciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” stanowi oświadczenie woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy.

5. Sprzedawca potwierdza dokonanie zakupu przez Kupującego poprzez przesłanie potwierdzenia zawarcia Umowy na adres mailowy wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zakupu e-produktów, Sprzedawca potwierdza zawarcie Umowy z Konsumentem poprzez przesłanie potwierdzenia zawarcia Umowy wraz z otrzymaniem zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, na adres mailowy wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia, na co Konsument wyraża zgodę.

6. Zawarcie Umowy z Kupującym następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego maila zawierającego potwierdzenia zawarcia umowy.

7. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, a w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Wysłanie przedmiotu Umowy następuje w terminie określonym na Karcie Produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. W przypadku zakupu e-produktów, niezwłocznie nie później niż w ciągu  24 godzin od uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności lub uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, Sprzedawca przesyła Kupującemu e-produkt na adres mailowy podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:

9. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dotyczących e-produktów, zakupione Produkty są wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

 

§5 Płatność

 

 1. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

- Visa

- Visa Electron

- MasterCard

- MasterCard Electronic

- Maestro

 

Podając w tytule wpłaty: nr Zamówienia, imię i nazwisko Kupującego oraz jego adres mailowy.

 

O przelewach tradycyjnych prosimy każdorazowo informować wiadomością mailową na: kontakt@theatrumilluminatum.pl

 

2. Cena podana przy każdym Produkcie jest ceną obowiązującą w trakcie składania Zamówienia i jest wiążąca dla Kupującego i Sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu Produktów powiększoną o koszty dostawy.  Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Sprzedawca/Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie Zamówienia.  

3. Kupujący może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu płatności.

 

§6 Świadczenie usług drogą elektroniczną 

 

 1. W ramach Sklepu, Sprzedawca umożliwia Kupującemu korzystanie ze wszystkich usług świadczonych przez Sklep i funkcjonalności Sklepu, w tym umożliwia zawarcie ze Sprzedawcą Umowy. 
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu, w szczególności złożenia Zamówienia jest:

3. Zakazane jest:

4. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest umożliwienie zawarcia Kupującemu umowy sprzedaży ze Sprzedawcą drogą elektroniczną, utrzymywanie Konta, oraz umożliwienie przy użyciu Konta dostępu do Sklepu. Usługi, o których mowa w zdaniu pierwszym są nieodpłatne w ramach ceny zapłaconej za Produkt.

5. W celu uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Sprzedawcę Kupujący może:

6. W procesie wypełnienia formularza rejestracyjnego Kupujący podaje wymagane dane, a po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

7. Kupujący może dokonać potwierdzenia Rejestracji z wykorzystaniem dostępnych mechanizmów potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usług pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

8. Podczas Rejestracji, jak i późniejszego korzystania z Konta, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych. W każdej chwili Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta w Sklepie.

9. Kupujący ma obowiązek zachowania w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich do loginu i hasła przypisanego do Konta.

10. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, Konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

11. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub realizacji Zamówienia, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, lub w przypadku naruszenia Regulaminu przez Kupującego, Sprzedawca może:

12. Sprzedawca stosuje mechanizmy, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa transakcjom oraz innym usługom świadczonym w ramach Sklepu.

13. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zawartą ze Sprzedawcą, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Rozwiązanie przez Kupującego umowy o świadczenie usług ze Sprzedawcą, dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek po upływie 7 dni od daty wypowiedzenia umowy o świadczenie usług (rozumianej jako dzień wypełnienia i zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy). Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w ramach Konta, nie będzie możliwe.

14. W przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu przez Kupującego, umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedawcę za wypowiedzeniem, z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia.

 

§7 Reklamacja

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Reklamację w sprawie Produktów można złożyć za pomocą:

 

5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail), opis zgłaszanej wady oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.

6. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć i ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Konsumenta. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

7. W przypadku, gdy zdaniem Kupującego usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Sklep lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć reklamację. Reklamację w sprawie świadczenia usług drogą drogą elektroniczną można złożyć w formie elektronicznej za pomocą:

Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail) oraz opis zgłaszanego zastrzeżenia co do  świadczenia usług drogą elektroniczną. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć i ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Kupującego.

8. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką Prywatności.

9. Osoba fizyczna która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - jeśli korzysta z uprawnień związanych z Rękojmią powinna wraz z reklamacją przedstawić dane potwierdzające jej status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz złożyć oświadczenie, że zakupione Produkty i zawarta Umowa są bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dowód czego przedłoży odpis z CEIDG.

 

§8 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Konsument może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 i ust. 10. 
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć np.:

 

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

12. Osoba fizyczna która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która korzysta z uprawnień związanych z prawem do odstąpienia od umowy powinna wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przedstawić dane potwierdzające jej status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz złożyć oświadczenie, że zakupione Produkty i zawarta Umowa są bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale że nie posiadają one dla niej ta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dowód czego przedłoży odpis z CEIDG. Osoba o której mowa w zd. 1, która składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy może je złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu  (jednak nie jest  to obowiązkowe).

 

§9 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://piotrnapierala-ksiazki.salescrm.pl/page/polityka-prywatnosci

 

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

 

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może:

2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl , w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” oraz pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/

3. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§11 Postanowienia Końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Kupującym na stronie internetowej ……... Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Sklepie. Sprzedawca poinformuje Kupującego zarejestrowanego w Sklepie o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Sklepie i wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.