Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

Polityka prywatności 

 

W wykonaniu obowiązku informacyjnego określonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DALEJ: „RODO”), Administrator danych osobowych informuje, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest:

Piotr Napierała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Theatrum Illuminatum Piotr Napierała z siedzibą w Poznaniu,  ul. Zygmunta Szweykowskiego, nr 2F, lok. 7, 61-606, NIP: 9721143088, REGON: 523735521 zarejestrowany i widoczny w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się:

1) pod adresem korespondencyjnym: Piotr Napierała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Theatrum Illuminatum Piotr Napierała z siedzibą w Poznaniu,  ul. Zygmunta Szweykowskiego, nr 2F, lok. 7, 61-606

2) pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@theatrumilluminatum.pl

3) telefonicznie pod nr telefonu: 605 352 205

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Piotr Napierała, ul. Zygmunta Szweykowskiego, nr 2F, lok. 7, 61-606, poczta elektroniczna: piotrnapierala.ksiazki@gmail.com

 

4. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w następujących celach, na następujących podstawach prawnych i w następujących okresach:

6. Odbiorcami danych osobowych Kupującego lub kategoriami odbiorców są:

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie:

 

- każdej osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących sytuacjach: 

 

8. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba  której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 

10. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest warunkiem zawarcia umowy. W celu zawarcia umowy, osoba jest zobowiązania do ich podania, zaś ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

 

11. Bezpieczeństwo przetwarzania

 

Administrator danych osobowych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

 

13. Strona wykorzystuje technologię plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w polityce cookies dostępnej https://www.theatrumilluminatum.pl/page/polityka-prywatnosci

 

14. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora danych osobowych w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Kupującym dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.